Home

Registrul riscurilor administrativ

REGISTRUL RISCURILOR CENTRALIZAT INTOCMIT, RESPONSABIL CU RISCURILE . 2 Obiective/ activitati Riscul Cauzele care favorizeaza aparitia riscului Risc inerent Strategia adoptata Data ultimei revizuiri Risc rezidual Observatii Probabilitate Impact Expunere Probabilitate Impact Expunere. REGISTRUL RISCURILOR LA NIVELUL COMPARTIMENTIULUI CONTABILITATE DIN CADRUL COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CONSTANTA Nr. crt. Obiective Descrierea riscurilor Circumsta nte care favorizeaz ă aparitia riscului Respon sabil cu gestionare a riscului Risc inerent Strategia adoptata pentru risc/ Actiunea de minimizare a riscului/riscurilor inerent/inerent

Registrul riscurilor centralizat - Cj Arge

 1. istrativ Teritoriale Regulamentele privind Procedurile Ad
 2. imizare a riscului
 3. REGISTRUL RISCURILOR Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Zona de risc (domeniul, compartiment) Obiective Descrierea riscului Circumstantele care favorizeaza apariţia riscului Responsabilul cu gestionarea riscului Risc inerent Strategia adoptată pentru risc (actiuni pentru tratarea riscurilor) Intrumentele de control intern ă Data ultime
 4. 1 Registrul general al riscurilor la nivelul Inspectoratului Şcolar JudeţeanDâmboviţa este constituit prin agregarea Registrelor riscurilor elaborate/ revizuite la finalul anului 2016, în cadrul domeniilor funcţionale/ compartimentelor cuprinse în structura organizatorică a instituţiei
 5. istrativ-teritorială este acţionar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează fondurile publice şi/sau ad

Registrul Riscurilor - Cj Arge

RR = Registrul Riscurilor. 8. Descrierea procedurii formalizate 8.1. Generalit ăți: Revizia Procedurii de sistem privind Managementul riscului se întemeiaz ă pe modific ările și complet ările aduse Ordinului SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern. 1 direcȚjudeȚeanĂ pentru sport Și tineret iaȘi nr. 546 din 25.03.2021 aprob, anexa nr.4 din h.g. nr.599/2018 registrul riscurilor potentiale de corupȚie la nivelul djst iaȘ • Registrul riscurilor de la nivelul poziționării în sistemul administrativ, până la nivelul compartimentelor de lucru. mai multe detalii. MANAGEMENTUL INFORMAȚIILOR CLASIFICATE. În ultimii 3 ani, peste 200 de persoane au participat la cursurile noastre privind informațiile clasificate. La solicitarea acestora, propunem un curs. Fiecare institutie publica va lua in calcul, la gestionarea riscurilor, ipoteza ca orice actiune sau inactiune poate reprezenta un risc de nerealizare a obiectivelor. Principalele motive care determina aparitia riscurilor: - management inadecvat al raporturilor dintre o institutie publica si mediul in care actioneaza REGISTRUL RISCURILOR IN ACHIZITIILE PUBLICE. LA NIVELUL COMPARTIMENTIULUI FINANCIAR - ADMINSTRATIV DIN CADRUL C.C.D. BRASOV de achizitii publice sunt insuficiente Nerespectarea principiilor bunei gestiuni financiare Responsabil compartiment Administrativ S S S Intocmirea procedurilor scrise Supervizare

REGISTRUL RISCURILOR Dorobanţu Ion COMPARTIMENTE CONTABILITATE Obiective Descrierea riscului Circumstantele care favorizeaza apariţia riscului Responsabilul cu gestionarea riscului Risc inerent Strategia adoptată pentru risc (actiuni pentru tratarea riscurilor) Intrumentele de control intern. Registrul riscurilor operationale este structurat pe patru categorii: 1. Oameni 2. Procese 3. Sisteme/tehnologie 4. Extern Riscuri aferente oamenilor pot fi, fără a se limita la: - nerespectarea proceselor, procedurilor sau a instrucțiunilor de lucru;. riscurilor Indicator de per-formanţă ataşat obiecti-vului. Achizi-ţionare de calcu-latoare şi consti-tuirea bazei de date furnizori 31.12.06 10.09.06 S S S·S - Organizare licitaţie. Proiectare la Oficiul IT 7. Financiar, bugetar, patrimonial. Biroul de planificare resurse financiare Disponibi-lizări resurse financiare Gol de resurse Siste

Criteriile de evaluare utile pentru profesioniștii care elaborează Registrul Riscurilor, pentru a măsura dacă s-au îndeplinit sau nu criteriile de calitate necesare, sunt: a) Grupul de lucru constituit pentru elaborarea Registrului Riscurilor este multidisciplinar (medic, farmacist, asistent medical, infirmier, îngrijitor de curățenie. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Piaţa Regina Maria nr.3 cod.300004 Timişoara tel: 0256- 490281, 0256-494030 Introduceţi codul de identificare fiscală: Introduceţi codul de validare: Cod de verificare Articol despre gestionare riscurilor în domeniul SCIM - sistemului de control intern managerial destinat instituțiilor administrației publice și nu numai. Citește și află cum se gestionează eficient procesul de management al riscurilor, la nivelul entităţilor publice

Managementul Riscurilor Și Procedurilo

2. Responsabil cu registrul de riscuri are următoarele atribuţii: Stabileşte criteriile de analiza a riscurilor, Stabileşte ponderea fiecărui criteriu al riscului, Stabileşte nivelul riscului pentru fiecare criteriu utilizat, Stabileşte punctajul total al criteriului utilizat, Claseaza riscurile pe baza punctajelor obţinute. LISTA GENERAL Ă A RISCURILOR identificate la nivelul DDCA CATEGORIA: RISCURI EXTERNE Nr. crt. Factor ul de risc/cauza SUBCATEGORIA 0 1 2 1 •mediul politic schimb ări frecvente în structura administrativ na ţional (la nivelul administra ţiei centrale şi locale) • discontinuit ăţi în sistem create de lipsa de implicare Registrul riscurilor. Deschideți resursa în altă fereastră: ADMINISTRATIV - Registrul riscurilor Registrul consolidat al riscurilor asociate ale sarcinilor asumate de către Direcția generală comerț APPS în anul 2019 Crearea mediului administrativ stabil și prestarea serviciilor publice de calitate Chișinău la sistemul informatic al Direcției Registrul electronic de evidență Financiar - Administrativ; SCMI. LEGISLATIE SCMI; DOCUMENTE SCIM; Alte activitati. Activitati CCD; Luni, 12 Iulie 2021 12:11 REGISTRUL RISCURILOR IN ACHIZITIILE PUBLICE Scris de CCD Brasov. dimensiunea fontului micește mărimea fontului creşte dimensiunea fontului; Imprimare; E-mail; Tweet. Publicat în PROCEDURI SCMI.

Gestionarea riscurilor intr-o institutie public

Registrul riscurilor al Ministerului Finanțelor pentru anul 2015, care reprezintă un instrument de lucru al conducerii, totodată fiind şi un instrument de lucru intern. Suplimentar, fiecare subdiviziune din cadrul ministerului şi trezorerie teritorială dispune de un Registru al riscurilor propriu. 3. 50 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1018 din 2 noiembrie 2020 Notă Aprobate prin DECIZIA nr. 572 din 27 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.018 din 2 noiembrie 2020. + Capitolul I Dispoziții generale + Articolul 1 Prezentele norme reglementează procedura de acordare/retragere a avizului tehnic al Autorității pentru Digitalizarea României. I. Calendarului înscrierii inv. primar 2020-2021. OME 3473 din 10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de inbscriere a c.._. A. PLAN DE INTEGRITATE. PLAN DE INTEGRITATE SC.GIMN. LIEBLING. A. Registrul Riscurilor 2020-2021. Registru_de_risc_2020-2021 Metodologia de management al riscurilor; Instructiunea MEN nr. 1/2018 privind aplicarea unitara la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevazut in Codul controlului intern managerial al entitatilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018

procesul de gestionare a riscurilor. Riscurile aferente obiectivelor si/sau activitäÿilor se identificä si se evalueazå la nivelul fiecärui compartiment, în (6) conformitate cu elementele minimale din Registrul de riscuri; riscurile semnificative se centralizeazä la nivelul Comisiei de monitorizare în Registrul de riscuri al institutiei Lista iazurilor miniere. Lista depozitelor industriale lichide. Harta principalelor acumulări. Rezultatele inspecţiei tehnice la barajele de retenţie din categoriile A şi B. Situaţia inspecţiilor la micile baraje din categoriile C şi D NOU ! DESCARCĂ OFERTĂ NOUĂ 2021 CURSURI ON-LINE FUNCŢIONARI PUBLICI 5 ZILE / 30 DE ORE (vezi cele 39 de cursuri noi, pe domenii prioritare ANFP, pentru promovare, conform art. 479, Noul cod administrativ). Societatea noastră vă pune la dispoziție în anul 2021 următoarea grilă de 39 de cursuri de perfecționare ON-LINE, cu diplomă, pentru sectorul public (funcţionari publici. 1. Controlul intern managerial; registrul riscurilor; registrul procedurilor Numărul întâlnirilor de lucru, măsuri stabilite și monitorizarea lor, numărul riscurilor identificate, numărul funcțiilor sensibile identificate, numărul activităților procedurabile, numărul procedurilor de sistem și numărul procedurilor operaționale 2

actualizeaza registrul privind managementul riscurilor din cadrul Serviciului Administrativ, Aprovizionare, Achizitii Publice efectueazá controlul medical periodic conform programãrii normelor în vigoare; intocmeste planul anual de instruire al personalului si realizeaza instruirile interne, i 4.1. Documentele si evidentele specifice apararii impotriva incendiilor la unitatile administrativ-teritorial e trebuie sa cuprinda cel putin(art.16): a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor; b) fisa localitatii, la solicitarea inspectoratului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta 2020 LA NIVELUL REGIEI AUTONOME REGISTRUL AUTO ROMÂN 10 Obiectiv specific 3.1 Consolidarea mecanismelor de control administrativ in cadrul Registrului Auto Român - Regie Autonomă Măsura 3.1.1 Descriere: Consolidarea autonomiei operaționale a structurilor de control intern și audit și conștientizarea factorilor de decizie de l instrumente de prevenire a corupţiei (registrul riscurilor, proceduri de lucru, chestionare de evaluare operarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în alte 40 de unități administrativ-teritoriale (orașe și comune), prin intermediul sucursalelor constituite în orașele Buziaș, Deta, Făget, Jimboli

Registrul Riscurilo

COMUNA APROBAT, PRIMAR, REGISTRUL RISCURILOR Dorobanţu Ion

Registrul Riscurilor pe Spital siguranta pacientulu

Registrul General de Riscuri - DGASPC Timi

Secţia Ortopedie și Traumatologie a fost deschisă în anul 1966 odată cu deschiderea Spitalului Clinic de Traumatologie, Ortopedie şi Protezare de pe strada Academiei 11 cu o capacitate de 40 de paturi.Odată cu transferarea în 1977 a SCTO în sediul Spitalului Clinic Republican secţia și-a continuat activitatea pe 60 de paturi care au fost menţinute până în anul 1999, când. [Completaţi textul de mai jos cu numele unităţii dvs. administrativ-teritoriale, precum şi cu alte aspecte, dacă e cazul] [Descrieţi procesul de realizare a analizei riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie (Anexele A, B și C), de informare a angajaţilor şi de elaborare a planului de integritate. (registrul incidentelor. Date contact Adresa: str. Fraternitatii, nr. 1, Galați, Romania Telefon: +40 0236/307729 Registratura, Relații cu Publicul: +40 0236/307740 Fax: +40 0236/307799 Email: registratura_das@primariagalati.r

Anexa 13 Registrul Riscurilor Compartiment Financiar-contabil

Registrul entitatilor/unitatilor de cul

Registrul riscurilor Raport asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31.12..... Permanent Persoanele desemnate pentru implementarea SNA Administrativ Responsabil desemnat pentru aplicarea Legii nr.544/2001 Nu este cazul. 3.3 Asigurarea respectări Evaluarea riscurilor şi luarea măsurilor necesare pentru securizarea sistemelor informatice din perspectiva GDPR. CURS 9 - COMUNICARE EFICIENTĂ INTRA ŞI INTER-INSTITUŢIONALĂ CURS 40 ORE/ CONFORM CODULUI ADMINISTRATIV Unitate Administrativ Teritorialä JUDETUL CÄLÃRASI . Fo;ldul Programul Administrativd face diferenta! Scopul Procedurii de identificare a riscurilor si vulnerabilitätilor la coruptie, a unor mäsuri concrete, precum modalitäti de monitorizare permanentä a aplicäri MINIMIZAREA RISCURILOR MANAGERIALE PRIN AUDIT INTERN. Auditul constituie unul dintre cele mai bogate si actuale subiecte ale literaturii de specialitate, datorita extremei lui importante in viata economica, financiara, bancara etc., dar si al preocuparilor conducatorilor de intreprinderi, institutii publice, organizatii, firme de a-si imbunatati continuu activitatea

Elaborarea REGISTRULUI RISCURILOR PE SPITAL siguranta

Registrul naţional al riscurilor pentru sănătate în relaţie cu factorii de mediu ( ReSanMed) reprezintă o platformă unică ce va fi disponibilă Direcţiilor de Sănătate Publică judeţene, în vederea transmiterii în timp real a informaţiilor despre un risc asociat, avarie/incident, accident ecologic sau temperaturi extreme Cookie-urile Acest website foloseste atât cookie-uri proprii, cât şi de la terţi, pentru a furniza vizitatorilor o experienţă mult mai bună de navigare şi servicii adaptate nevoilor şi interesului fiecăruia ♦ grila cursuri perfectionare 7 zile/40 ore maramures - viseul de sus 2021 (ianuarie - decembrie 2021). descarca de aici formular cerere inscriere cursuri maramures 2021. ♦ grila cursuri on-line 2021 de 30 ore / 5 zile pentru promovare funcȚionari publici, conform art. 479 cod administrativ. ♣ preturi servicii cazare pensiunea popasul haiducilor*** sinaia 202

Gestionarea riscurilor la nivelul entităţilor publice

 1. BNM publică statistici privind masa monetară, sectorul bancar, balanța de plăți, situația pieței valutare, etc. pentru a asigura transparența în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor BNM, a asigura continuitatea în comunicare și predictibilitatea BNM pe piață, pentru sporirea credibilității BNM în calitate de bancă centrală dar și pe piața financiar-bancară din.
 2. istrativ autonom fundamental a statului romn care urmrete organizarea i desfurarea operaiunilor electorale, n scopul asigurrii condiiilor corespunztoare de exercitare a drepturilor electorale, a egalitii de anse n competiia politic, a transparenei n finanarea.
 3. istrativ-teritoriale a municipiului comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut.
 4. t 5 Catedra de oftalmologie (Bendelic Eugen) Adauji Stela DDA 8.4 Demers de achiziţii a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor', FEC 8.5.1 Fişa pentru evaluarea cursului; FECD 8.5.1 Fişa pentru evaluarea cadrului didactic şi ştiinţifico-didactic

(DOC) Registrul riscurilor contabilitate AMT Ana-Maria T

 1. istratiV, camera 27, parter, in cladirea Curtli de Apel T g. Mures, str. Justitiei nr. l, sau e-mail l
 2. istrativ desemnează la nivelu
 3. evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, etc. In anexa nr. 3, este prezentat un model de evaluare a nivelului de risc pe loc de muncă electrician de întreţinere birouri după metoda I.N.C.D.P.M. Bucureşti. Evident, evaluarea riscurilor la un loc de muncă include şi o evaluare a riscurilor
 4. Registrul stocurilor serveste ca document de evaluare a stocurilor de bunuri si de verificare a concordantei inregistrarilor efectuate in fisele de magazie si in contabilitate.. Registrul stocurilor se intocmeste de catre compartimentul financiar-contabil la sfarsitul fiecarei luni, pe feluri de materiale, obiecte de inventar si produse, grupate pe magazii (depozite), conturi, grupe, eventual.
 5. istrativ Teritoriale Județul Vrancea: Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor actualizat în anul 2020

Video: Registrul Riscurilor de Corupție - Primăria Municipiului

SCIM Primarii Sistem de control intern managerial cf

 1. istrativ. 03.12.2015. R 23. F.PS.04.08 Registrul riscurilor. PS 05. Procedura de sistem privind activitatea de gestionare a riscurilor Procedura de sistem proprie de securitate și sănătate în muncă pentru protecția salariaților împotriva riscurilor legate de.
 2. Responsabiliti privind analiza i acoperirea riscurilor . 1.2.1 Acte normative de referin . 1.2.2 Structuri organizatorice implicate . 1.2.3 Responsabiliti ale organismelor i autoritilor cu atribuiuni n . domeniu . Capitolul II. CARECTRISTICILE UNITII ADMINISTRATIV . TERITORIALE. ASPECTE ADMINISTRATIVE . Seciunea 1. Amplasarea geografic i relief.
 3. H.G. nr. 557 din 2016 managementul riscurilor. 1. 1 HOTĂRÂRE Nr. 557/2016 din 3 august 2016 privind managementul tipurilor de risc EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 615 din 11 august 2016 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8^1, art. 16 alin. (3), art. 19 şi art. 20 lit
 4. Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotarâri 2021. Nr. Aprobarea documentației tehnice la faza Notă conceptuală și Tema de proiectare, pentru obiectivul de investiție Modernizare DJ 204G, sector Rădulești km 2 + 200 până la intrarea în com. Biliești, km 4+500, L = 2,300 km, LOT nr. I și intravilan com. Suraia - km 13+200.
 5. istrației publice local

SalubrIS : Organizare și funcționar

4. 'LVSR]L LH Act administrativ emis de primar, care poate fi normativ, când prin el se statornicesc norme juridice cu caracter general sau individual, când prin el se nasc, modi ILFVDXVWLQJ UDSRUWXUL juridice concrete 5. Unitate administrativ-WHULWRULDO &RPXQH RUDúH PXQLFLSLL MXGH H 6. Managementul riscului úLD YXOQHUDELOLW LOR administrativ nr. 554/2004 , cu modificärile si completärile ulterioare Art.7.Prezenta dispozitie se comunicä, în mod obligatoriu, prin intermediul elaboreazä Registrul riscurilor de la nivelul entitätii, prin centralizarea registrelor de riscuri de la nivelul compartimentelor, îl actualizeazä anual. e) elaboreazä, pe baza. PROCEDURA 04/09/2014 - Portal Legislativ. PROCEDURĂ din 4 septembrie 2014 de înregistrare a furnizorilor SETRE. EMITENT. GUVERNUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 10 septembrie 2014. + În cadrul şedinţei plenare din 2 iulie 2009 Curtea de Conturi a examinat Rapoartele de audit privind executarea bugetelor unităţilor administrativ teritoriale pe venituri şi cheltuieli pe anul 2008 (Ungheni, Orhei, Teleneşti, Cantemir, Ştefan Vodă, Ocniţa, Glodeni şi Edineţ).Referitor la execuţia părţii de venituri a bugetelor raioanelor supuse auditării se consemnează că. Legea 307 din_2006_privind_apararea_impotriva_incendiilor 1. Parlamentul României Lege nr. 307/2006 Decret nr. 936/2006</ Promulgat prin din 12/07/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21/07/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor Parlamentul României adoptã prezenta lege

Registrul de evidenţă a persoanelor şi preluarea/ conducerea la intrarea/ieşirea în/din cladire de aprobate de Direcţia Generală Administrativ Economică şi după înregistrarea în Registrul de Alte măsuri de monitorizare a riscurilor privind Coronavirusul SARS-CoV- Evaluarea riscurilor de fraudă şi corupţie în activitatea ÎS şi SA cu cotă majoritară de stat a fost realizată atât în contextul aspectelor metodologice prevăzute în Legea nr.325/23.12.2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale, cât şi ţinând cont de standardele internaţionale (ISA 240 ş la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, evidenţa permiselor de lucru cu foc deschis se ţine în registrul special constituit în acest sens; arderea se execută numai pe timp de zi; asigurarea personalului de supraveghere şi de stingere a eventualelor incendii se face până la finalizarea arderii Echipa de Gestionare Riscuri. Constituită în vederea gestionării riscurilor la nivelul în SNSPA și actualizată prin Hotărârea Senatului nr. 41 din data de 29.06.2017. • Conducătorii de structuri/compartimente din cadrul SNSPA sau înlocuitorii acestora Articolul 1. Se infiinteaza Registrul national al riscurilor pentru sanatate in relatie cu factorii de mediu, denumit in continuare ReSanMed, ce reprezinta un registru de suport al activitatilor prevazute la pct. 1.2 lit. a) din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc . Articolul 2

REGISTRUL RISCURILOR - [PDF Document]

Societatea este inregistrata in Registrul Comerţului cu numarul J4/2400/1992 — EUID: ROONRC. J04/2400/1992 Sediul social si sediul central al soeietati este în România, municipiul Bacau, str. Pictor Aman, nr. 94C, cod postal 600164, tel/fax/e-mail: 0234576740/0234570062/ office@evergent. ro. Sectiunea 1.2. Obiectul şi obiectivul. Inreg. Registrul Comertului: J40/7571/2001 Tel/Fax 021-224.64.68 ; email: transproiect@yahoo.com Harta de risc la alunecari de teren a Orasului Breaza Pagina 2 administrativ şi realizarea hărţi de risc natural detaliată la alunecări de teren această documentaţie va furniza o imagine clară asupra zonelor expuse riscurilor. Toate activităţile şi acţiunile iniţiate şi puse în aplicare în cadrul procesului de gestionare a riscurilor sunt riguros documentate, iar sinteza informaţiilor/datelor şi deciziilor luate în acest proces este cuprinsă în Registrul riscurilor, document care atestă că în cadrul entităţii publice există un sistem de management. Drepturi și obligații ale persoanei controlate. Conform H.G.R. 767 /1999 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii (Art.3), Legii 108 /1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii (Art.6,19) și Legii 252 /2003 privind registrul unic de control (Art.3,4) persoana controlată are următoarele drepturi: -să solicite inspectorului. Componența instanței de judecată. (1) În judecătorii acțiunile în contencios administrativ se soluționează de un singur judecător. (2) Curțile de apel, atît ca instanță de fond, cît și ca instanță de apel sau recurs, soluționează acțiunile în contencios administrativ în complete formate din 3 judecători

Dispozitie de numire Responsabil registru de riscuri

DESCARCĂ DE AICI OFERTĂ CURSURI FUNCŢIONARI PUBLICI ON-LINE 2021 > 5 ZILE/CU DIPLOMĂ DE 30 ORE (pentru promovare profesională, conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ - vezi AICI art. 479, Bonus 4 + 1 GRATUIT) . DESCARCĂ DE AICI FORMULAR CERERE DE ÎNSCRIERE CURSURI ON-LINE 2021. Cursuri pe domeniile prioritare A.N.F.P., organizate săptămânal, de luni până vineri B. Drept administrativ- Competența aparține Agenției Naționale de Integritate (ANI) Pentru toate categoriile de aleși locali Conform articolului 75 din Legea 393/2004, aleșii locali au un interes personal3 într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii public Registrul de coordonare Art. 36. - Registrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de catre coordonatorii in materie de securitate si sanatate, informatii privind evenimentele care au loc pe santier, constatarile efectuate si deciziile luate. Art. 37

Registrul riscurilor - C

Revista Muzeelor, editată de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, își propune să devină publicația predilectă a specialiștilor care activează în cadrul muzeelor din România. Primul număr al revistei a fost publicat în anul 1964, iar din 1974 până în 1989 a apărut împreună cu Revista Monumentelor Istorice, sub titlul Revista Muzeelor și. Inreg. Registrul Comertului: J40/7571/2001 Tel/Fax 021-224.64.68 ; email: transproiect@yahoo.com Harta de risc la alunecari de teren a Comunei Brebu Pagina 2 administrativ şi realizarea hărţi de risc natural detaliată la alunecări de teren această documentaţie va furniza o imagine clară asupra zonelor expuse riscurilor naturale. Pe parcursul primului semestru al anului 2021, activitatea Serviciului protecție internă și anticorupție, care este o subdiviziune specializată din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, a fost axată pe prevenirea şi combaterea manifestărilor de corupţie, supravegherea respectării legislaţiei şi disciplinei de serviciu şi asigurarea protecţiei informaţiilor atribuite la.

Gestionarea/tratarea riscurilor; Stabilirea si implementarea masurilor de control a riscurilor. cursului, functionarii publici obtin numarul de ore solicitat pentru promovarea în grad profesional, conform Codului Administrativ, art. 479 prin care se solicita ca acestia sa fi obtinut un numar minim de credite prin participarea la. Statutul Unității administrativ-teritoriale. Regulamente privind procedurile administrative. Harta riscurilor la inundatii. Harta riscurilor la alunecari de teren. Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Aghiresu în anul 2020

PT- 1062 - Dezvoltarea pe teritoriul României a S.N.T.G.N. pe coridorul Bulgaria-România-Ungaria-Austria LOT 2 7 Generalităţi privind Planul de Sănătate şi Securitate în Munc 3 Art. 6. - (1) Autorităţile responsabile asigură managementul tipului de risc repartizat pe următoarele domenii de acţiune: a) prevenire - ansamblul acţiunilor desfăşurate de autorităţile responsabile, care vizează identificarea, evaluarea şi reducerea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă, în scopul protejării vieţii, mediului şi bunurilor împotriva efectelo Primaria Comunei Bezdead Dambovita, Romania. Tel. 0245 663 011. Fax 0245 663 217 Email: primaria_bezdead@yahoo.co Art.5 - (1) În vederea realizării activităților de management al riscurilor de corupție, șefii structurilor Ministerului Educației Naționale dispun, prin decizie, constituirea de comisii pentru prevenirea actelor de corupție în educație, denumite în continuare comisii Cursuri destinate sectorului public, conform Noului cod administrativ, adoptat prin O.U.G. NR.57/2019 (cursuri certificate cu 40 de ore / REGISTRUL AGRICOL, CADASTRU STRESULUI ŞI AL RISCURILOR Hotel Delta Palace*** Sulina mas 3.600 lei 800 lei bonuri d

Institutul Român de Drept Comercial, INSOL Europe și Facultățile de Drept ale Universității Babeș-Bolyai, Universității Româno-Americane, Universității Nicolae Titulescu și Universității Titu Maiorescu organizează. Conferința Internațională de Dreptul Afacerilor Experiențe, evoluții și perspective în Dreptul afacerilor în epoca post-pandemi STUDIU DE CAZ PRIVIND INSPECTIA FISCALA LA. SC M&C SRL. INSPECTIA FISCALA- OBIECT, SCOP, ASPECTE GENERALE. Motivatia alegerii acestei teme o constituie importanta relatiei dintre stat si persoane fizice si/sau juridice- ca si platitori de impozite si taxe in contextul actual.. Constitutia Romaniei, modificata si completata prin Legea de revizuire nr. 429/2003 art.56, precizeaza obligatia. Doua corpuri de cladiri in care sunt amenajate spatiile de invatamant: Doua corpuri de cladiri in care sunt amenajate spatiile de invatamant: 32 sali de clase; 3 laboratoare (fizica, chimie, biologie) concepute modern cu aparatura si instrumentar corespunzatoare cerintelor impuse de programele scolare de programele scolare; ; cabinete de: informatica (2), limbi straine (3), psihopedagogie.

Registrul Riscurilor SSMSCIM DocsConservator opere de artă și monumente istorice - Culturadata