Home

Hotararea 292 2011

Hotărârea nr. 292/2011 Hotararea Consiliului Local nr. 292 privind acordarea de abonamente lunare gratuite, pe toate liniilemijloacelor de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat şigrav, cât şi pentru însoţitorii, asistenţii personali şi asistenţii personaliprofesionişti ai acestora, din municipiul Craiova, pentru luna AUGUST 2011,în baza valabilităţii. nr. 292 din 29.11.2018 (în vigoare 12.12.2018) Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 462-466 art. 1775 din 12.12.2018. ÎNREGISTRAT: Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova nr.1389 din 6 decembrie 201 1. HOTARARE nr. 397 din 13 aprilie 2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului Minvest - S.A. Deva, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 27 aprilie 2011

292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului Parlamentul României adoptă prezenta lege. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează cu respectarea dispoziţiilor respectivelor acte normative î Hotărârea nr. 292 Bucureşti, 27.09.2019 Prezenta Hotărâre conține un număr de 7 pagini, inclusv anexa și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti în şedinţa ordinară din data de 27.09.2019 cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările. (5) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 116 alin. (5) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre Hotărârea 292/2018 ( pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 684/2015 privind aprobarea Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018 şi a Hotărârii Guvernului nr. 659/2015 privind aprobarea Programului de interes naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a. Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificšrile si completarile ulterioare. Legea nr.17/2000 privind asistenta persoanclor všrstnice, republicatš, cu modificšrile gi completarile ulterioare. Hotararea Guvernului nr.412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea funclionarea si finantarea unitštilor de asistentš medico.

Directia de Asistenta Sociala - Braila

Hotărârea nr. 292/201

  1. alin. (5) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 116 alin. (5) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ART.
  2. HG 691 19/08/2015 - Portal Legislativ. HOTĂRÂRE nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea.
  3. asisten ţei sociale nr. 292/2011, cu modific ările ulterioare, Guvernul României adopt ă prezenta hot ărâre. #M1 ART. 1 Se aprob ă Nomenclatorul serviciilor sociale prev ăzut în anexa care face parte integrant ă din prezenta hot ărâre, precum şi regulamentele-cadru de organizare ş
  4. Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității ambiental-arhitecturale a clădirilor cu completările şi modificările ulterioare; Prevederile art. 168 din H.G. nr. 1/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 129, alin
  5. istrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 134 alin. (3) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre
  6. Vazand prevederile art.ll2, art.ll3 si art.ll5 din Legea nr.292/2011 a asisten{ei sociale; Tinand cont de prevederile art.3 - art.5 din Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social; Luand in considerare prevederile art.3 din H.G.R. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor cadru d

292/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 116 alin. (5) d in Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre (3) din Legea asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. Art. 1 Se aproba standardele de cost pentru finantarea serviciilor sociale organizate si administrate, in conditiile legii, de catre furnizorii publici de servicii sociale

Hotărârea comitetului executiv al BNM nr

e) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 48 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 127/2021 privind aprobarea bugetului general al. 8 / 2020 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, persoanelor / familiilor conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a HG nr. 50/2011 Norme Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi a Legii nr. 292/2011. În temeiul prevederilor art.28, alin.(1) și alin.(3) din Legea asisten ței sociale nr.292/2011, cu modific ările și complet ările ulterioare, ale Hot ărârii Guvernului nr.1610/2006 privind aprobarea Statutului Agen ţiei Na ţionale pentru Ocuparea For ţei de Munc ă, cu modific ările și complet ăril

aorr

Monitorul Oficial 292 din 27 Aprilie 201

LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea ..

  1. e) și ale art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii nr. 127/20 21 privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 20 21; Văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin
  2. 292/2011, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. #M1 ART. 1 Se aprobă Nomenclatorul serviciilor sociale prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi regulamentele-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, prevăzute în anexele nr. 1 - 4 la.
  3. - art.11, art.15, art.16 si art. 129 din Legea 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; - art. 7, alin. (3) din Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotărârea nr. 292 - Consiliul Local al Sectorului 2 Bucureșt

HOTARARE 797 08/11/2017 - Portal Legislati

HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 8 din 7 ianuarie 2013 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 27 alin.(2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si al art. 24 din Legea nr. -Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile art. 41 şi art. 44 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelo

Video: Hotărârea 292/2018 Legislatie gratuit

Hotararea Consiliului Local nr. 157. privind rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pentru activităţileaducătoare de venituri proprii din unităţile de învăţământ preuniversitar de statdin municipiul Craiova, pe anul 2011 Avand in vedere art. 41, art. 113-116 din Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale; Avand in vedere art. 6 si ale art.1 si lldin Anexa nr. 2 din HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor —cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si

292/20.12.2011 - Legea asistenÿei sociale; 116/ 2002 priV1nd prevenirea combaterea marginalizãrii sociale 448/6.12.2006 (republicatä) privind protecÿia Si promovarea drepturilor persoanelor cu 17/09.03.2000 privind asistenÿa soclalä a persoanelor vârstnice 544/2001 privind liberul acces la Informaÿiile de Interes public, cu modificäfil DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011- 3. L. nr.232/05-11-2020 LEGE pentru modificarea şi completarea Decretului- lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor. Publicat : 14-04-2010 în Monitorul Oficial Nr. 52-53 art. 308 MODIFICA

HOTÃRÂREA NR.292/2011 Privind aprobarea vânzãrii prin licitaţie publicã a terenului[] Hotãrârea Consiliului Local nr. 280 din 29/9/2011 IT • 29/09/2011 - 00:0 Norma ASF nr. 22/2019 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea si evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobata prin Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011 Publicata in MOR 802/3.10.2019 Legea nt. 292/2011 a asistengei sociale: Capitolul IV - SECTIUNEA a 3-a Asistenta socialä a persoanelor cu dizabllitåti. Hotãfârea nt. 1019/2018 privind aprobatea Procedurii de preluare de citre agengii_le judeÿene penttu plãÇi ìi inspectie soclalã, respect1V a municipiului Bucureiti, a personalului cu atribuçii în efectuare Ordinul 741/2021 - au fost modificate normele privind scutirea de TVA (formulare) tva bunuri vanzari. In Monitorul Oficial nr. 650 din 1 iulie 2021 a fost publicat Ordinul ministrului Finantelor 741/2021 care a modificat si completat cateva ordine ale Finantelor. Mai exact, au fost modificate normele privind restituirea taxei pe valoarea. privind modificarea componentei comisiei de predare-primire a investitiei realizata de catre S.C. RAJA S.A. Constanta in cadrul masurii ISPA Constanta Reabilitarea retelei de canalizare si a facilitatilor de epurare a apelor uzate in Constanta, stabilita prin Hotararea Consiliului Judetean Constanta nr.407/24.12.2011. Sedinta din 25.02.2013.

Potrivit alin. 2 al art. 117 din Legea nr. 292/2011, Strategiile de dezvoltare a serviciilor sociale se dezbat și se avizează de către Comisiile județene de incluziune socială și a municipiului București, anterior aprobării lor prin hotărâre a consiliului județean. Față de cele expuse, avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre Acte publicate in Monitorul Oficial 290-292 din 3 mai 2012. Categoria: Decizia 130/2012 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant; aprobate prin Hotararea Guvernului. The HUDOC database provides access to the case-law of the Court (Grand Chamber, Chamber and Committee judgments and decisions, communicated cases, advisory opinions and legal summaries from the Case-Law Information Note), the European Commission of Human Rights (decisions and reports) and the Committee of Ministers (resolutions

HG 691 19/08/2015 - Portal Legislati

asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederileOrdonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare; - cu respectarea prevederilor art.139 alin.1 din OUG 57/2019 - Codul administrativ , din totalul de 1 HOTARAREA Nr.109 Data: 09.04.2020 HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL privind aprobarea alocarii sumei de 200.000 lei din bugetul local al Municipiului Sacele, In vederea acordarii unor ajutoare sub forma de pachete cu produse alimentare de baza, persoanelo 6. Hotararea de guvern nr. 50/2011 pentru aprobaea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr 416/2001 privind venitul minim venitul minim garantat Legea 292/2011 privind asistenta sociala; 7. Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, modificata si completata; 8

HOTĂRÂREA 292/30.01.2020 - Comuna Mogoşoai

- prevederile art. 44-52 și art. 92 - 103 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare, art.5 alin.(1) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare s Hotararea nr. 292 Aprobarea rectificării și a virărilor de credite bugetare în cadrul bugetului propriu al Județului Hunedoara pe anul 2019. Hotararea nr. 293 Aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2019 ale unor instituții aflate în subordinea și finanțarea Consiliului Județean Hunedoar -Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; -Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare; -Prevederile art. 41 şi art. 44 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelo Legea 292/20.12.2011 - Legea asisten!ei socnle, cu modificãrile completãrile ulterioare; cap. 1, 11, 111, IV. Legea nt.. 116/2002 privind prevenirea combaterea marginallzãrll sociale, cu modificállle Si completärile ulterioare; Cap. Ill. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduitã a personalulul contractual din autorltãßile S HOTĂRÂREA NR. 259 privind modificarea Hotărârii nr. 191/2021 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia privind actualizarea Registrului local al spaţiilor verzi din intravilanul municipiul Alba Iulia, aprobată prin Hotărârea nr. 409/2011 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia, cu modificarile si completarile ulterioar

Hotãrârea nr. 292. privind modificarea actului constitutiv al SC Transport Călători Express SA Ploiești, conform prevederilor Legii nr. 111/2016, referitor la numărul reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor. Hotãrârea nr. 29 nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată. (2) Cota redusă de taxă de 5% prevăzută la art. 291 alin. (3) lit. c) din Codul fiscal se aplică numai pentru livrarea, astfel cum este definită la art. 270 alin

Hotărârea 426/2020 Legislatie gratuit

Monitorul Oficial nr. 292 din 22 Mai 2013. Hotararea nr. 15/2013, Camera Deputatilor. Hotarare privind demisia unui secretar al Camerei Deputatilor. Decizia nr. 179/2013, Curtea Constitutionala. Decizie referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3201 din Codul de procedura penala Prevederile art. 112 alin 3 lit. a din Legea nr. 292/2011 Legea asistentei sociale, precum si prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala; Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Mioarele; In temeiul art. 196, alin. (1) din OUG nr.57/2019 , privind Codul Administrativ Hotarari 2021. HOTARÂRILE CONSILIULUI LOCAL 2021. HOTARÂREA NR. 1. privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local, al domnului Postelnicu Petrica Tinel si vacantarea locului de consilier local. Hotarari CL 2021 - Legea nr. 292/2011 asistenţei sociale, modificată; - HG nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice Nota pentru indreptarea erorii materiale din Hotararea Consiliului Local Sector 6 nr.17 din 21.01.2021; HCL 18 - Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. HCL 19 - Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale restante mai mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.202

Legea Asistentei Sociale nr.292/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr.197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul nr.27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor Hotararea nr. 124 privind denunţarea unilaterală a Contractului nr.14398 din 28.04.2011 încheiat cu S.C. Drumuri şi Poduri S.A. pentru executarea lucrărilor de Întreţinere şi Reparaţii Străzi, Alei carosabile, Trotuare şi Drumuri de pe raza municipiului Deva în anul 2011 până în data de 19.08.2011 HOTĂRÂREA NR.33 din data de 19 aprilie 2021. aprilie 26, 2021. privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, B-dul Republicii nr.23, et. P+E, apartament nr.8, având număr cadastral 20884-C1-U6 - Legea nr. 292/2011, privind asistenta sociala, cu modificarile si completarile ulterioare; - Legea nr. 272/2009 pentru modificarea completarea Legii nr. 263/2007 privind înfiintarea, organizarea functionarea crelor; - HG nr. 1.252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare functionare din Hotararea Guvemului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; - prevederile art.9 si art.15 alin.3, art.129 si art.132 din legea nr.292/2001, lege

41 şi art. 42 din Hotararea Guvernului nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; - prevederile art.9 si art.15 alin.3, art.129 si art.132 din legea nr.292/2001, legea asistentei sociale Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 905, din 20 decembrie 2011. In aceasta plansa veti gasi informatii structurate conform: Capitolul 1 - Dispozitii generale Art. 1-6. Art Legea Asistentei Sociale nr. 292/2011 prezinta detalii despre serviciile de asistenta sociala Stiri - proiecte - legislatie - voluntariat ecologie - asistenta sociala - ONG-uri Livretul de familie, astfel cum acesta este stabilit prin Hotararea Guvernului nr. 495/1997 privind continutul, eliberarea si actualizarea livretului de familie. 1. Legea asistentei sociale nr.292/2011. 2. HGR nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, cu modificarile si completarile ulterioare. 3 Legea nr. 292/2011 asistentei sociale. Ordonanta Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare. Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitati in domeniul serviciilor sociale